Navigácia

 • Školské ovocie 🍎🍐🍊🍇🍒🍓

  V rámci projektu "Školské ovocie" do ktorého je naša škola zapojená, bude dňa 

  23.05.2022 v našej škole ochutnávka ovocia, ktorá je realizovaná prostredníctvom firmy Valman.

 • ZBER PAPIERA šk. rok 2021/2022 - VYHODNOTENIE

 • LETNÁ ŠKOLA

  prihláška letná škola​​​​​​​

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznam - Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1.ročníka 

 • OZNAM

  3. 1. 2022

  Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent

 • Spolu múdrejší II

  1. 10. 2021
 • Kedy ide do karantény žiak?

 • Vážení rodičia, milí žiaci

  Pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutoční dňa 2.9.2021 o 8.00hod. vo vestibule školy.  

  UPOZORNENIE: V dňoch 2.9. - 3.9.2021 nebude v prevádzke školské stravovanie a ŠKD. Prevádzka školského stravovania a ŠKD začne 6.9.2021. (ranný klub o 6.30hod.)

 • Vážení rodičia,

  na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo školstva umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. -9. ročníka) na domáce použitie pre každého žiaka ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

  Zároveň ministerstvo školstva poskytne aj antigénové samotesty na domáce použitie v počte 25 kusov. 

  Aby sme mohli testy zabezpečiť je potrebné vyplniť prostredníctvom Edupage dva dotazníky. Vo všetkých prípadoch je testovanie dobrovoľné a bezplatné. 

  O začiatku a priebehu školského roka Vás budeme informovať do konca týždňa. 

 • Informácia pre rodičov žiakov - obedy

  Zápisné lístky na stravu (viď príloha) prosím doručiť vypísané a podpísané do školy hneď na začiatku školského roka. 

  Informácie pre rodičov žiakov v ZŠ


  Strava: žiak I.stupňa a II.stupňa 0,00€

  - pre rodičov, ktorý si neuplatňujú daňový bonus a sú poberateľmi dávok Hmotnej núdzi alebo Životného minima – musia byť dokladované


  Strava: žiak I.stupňa v sume 22,99€/mesačne k dátumu do 20.dňa v mesiaci

  - toto je poplatok pre rodičov, ktorí si uplatňujú daňový bonus na dieťa (19x1,21€)

  Strava: žiak II.stupňa v sume 24,70€/mesačne k dátumu do 20.dňa v mesiaci

  - toto je poplatok pre rodičov, ktorí si uplatňujú daňový bonus na dieťa (19x1,30€)

  č.účtu: SK52 5600 0000 0012 5531 0005 do poznámky: meno dieťaťa


  Režijné náklady Šj v sume  4€/mesačne (16€ za mesiace september –december) a prevádzkový poplatok ŠKD v sume 5€/mesačne, je potrebné uhrádzať mesačne k dátumu do 20.dňa v mesiaci  do poznámky: reziaSJ,  SKD

    č.účtu: SK83 5600 0000 0012 5531 4006


  Prosíme o dodržanie termínov úhrad a zadávanie správnych účtov

  ohľadom účtovných a rozpočtových pravidiel


  Žiadame rodičov, aby deti odhlasovali  zo stravovania vždy do 15:oo hod deň vopred, najneskôr však do 7:oo hod ráno na č.tel. 0911 49 00 52 - SMS

  Po tomto čase už nebude možné dieťa vyhlásiť.


  Vyúčtovanie obedov a prevádzkových poplatkov bude vykonané v mesiaci december 2021.

  zapisny_listok_20212022.pdf

 • OBEDY ZADARMO od  septembra 2021

  Od 1.8.2021 nadobudne účinnosť zákon č. 417/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Na základe vyššie uvedených právnych úprav budú mať v novom školskom roku 2021/2022 nárok na dotáciu na stravu:


  • deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  • deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  • deti, ktorých zákonní zástupcovia (obidvaja) si neuplatňujú  nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus na dieťa).


  Zákonní zástupcovia v hmotnej núdzi a v životnom minime, pokiaľ majú záujem, aby bola ich deťom poskytnutá dotácia na stravu sú povinní doručiť škole najneskôr do 20.8.2021 potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že sú poberateľmi tejto dávky.


  Zákonní zástupcovia, ktorí si neuplatňujú daňový bonus na dieťa a nie sú ani poberateľmi dávky v hmotnej núdzi vypíšu len Čestné prehlásenie – najneskôr do 20.8.2021 a ich dieťa bude mať od septembra nárok na obedy zadarmo. Toto vypísané čestné prehlásenie môžu poslať poštou na adresu základnej školy, alebo prísť osobne odovzdať/vypísať do kancelárie vedúcej jedálne  p. Dupačovej (0911490052), ktorá sa nachádza v MŠ.

  Čestné prehlásenie vypisujú aj zákonní zástupcovia detí predškolského veku 5rokov, nakoľko daňový bonus im bude zvýšený až po dovŕšení 6rokov veku dieťaťa.


  Deti zákonných zástupcov, ktorí si uplatňujú daňový bonus na dieťa nemajú nárok na dotáciu na stravu, avšak štát navýšil od 1.7.2021 sumu ich daňového bonusu  na dieťa vo veku 6-15 rokov z 23,22 eur na 39,47 eur.

  cestne_vyhlasenie_strava.pdf​​​​​​​

 • Hurá, prázdniny!

 • DEŇ DETÍ 🥳

  Vážení rodičia, milí žiaci, 🥳

  zajtra 1.6.2021 je MDD. Z tohto dôvodu vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou pre všetky triedy.    
  Obedy a ŠKD sú zabezpečené ako bežný vyučovací deň. 
   

 • PONIKE, PONIKE...!

  Milí žiaci, vážení rodičia.

  Po minuloročnom úspešnom Na panské... bude v týždni od 31.5. do 4.6.2021  ďalšie netradično-tradičné vyučovanie pod názvom: PONIKE PONIKE...!

  Počas tohto týždňa budeme do seba nasávať čo najviac informácii a vedomostí o našom regióne. Hlavné témy: príroda okolia Poník, kultúrne bohatstvo, slávni rodáci, gastronómia, architektúra spôsob obživy.  

  Týždeň vyvrcholí 4.6.2021 rôznymi aktivitami, ako napr.: vyšívanie krivou ihlou, ponický kroj, hra na heligónke, Úsmevné údolie Štefana Žáryho. V tento deň prídeme do školy oblečení v kroji (tí, ktorí máme kroj).

  Ostatní si dajú na seba nejaký folklórny prvok – chlapci napr. biele tričko s pierkom/stuhľom, dievčatá napr. stuhu do vlasov.

  Podrobnejšie informácie získate u triednych učiteľov.    

 • LETNÁ ŠKOLA malých bádateľov


  Vážení rodičia!

  Máme pre vás ponuku Letnej školy ( ak opatrenia dovolia)  v čase letných prázdnin od 1. do 8. júla 2021, t. j. päť pracovných dní.

  Prázdninová škola bude prebiehať formou denného tábora v čase od 8,00 – 16,00 hod.

  Predpokladaná cena 70 €.( Cena závisí od počtu prihlásených detí).  Nezahŕňa stravu, nakoľko ju nevieme zabezpečiť z dôvodu organizovania celodenných výletov.

  Do tábora sa môžu prihlásiť aj žiaci z II. stupňa.

  Záväznú prihlášku žiadajte od p.u. Kružliakovej a p.u. Jaššákovej ( 1. stupeň), alebo si ju vytlačte (viď. nižšie). Príhláste sa čím skôr, nakoľko počet detí je obmedzený (koniec mája).

  Zmena programu vyhradená.

  prihlaska_letna_skola_

 • Škola otvára brány

  Vážení rodičia, milí žiaci,

   

  testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od 3.5.2021 už nie sú potrebné.

  Žiak pri nástupe do školy sa bude preukazovať potvrdením o bezinfekčnosti.

  Vyhlasenie_zak.zastupcu_dietata-ziaka_o_bezinfekcnosti.pdf

   

   

 • Kontakty na učiteľov

  Mailové kontakty na učiteľov

  riaditeľ: Mgr. Mária Janovčíková:  janovcikova.maria@zsponiky.sk

  zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Balleková: ballekova.m@gmail.com

  Mgr. Katarína Králiková: kralikova.katarina@zsponiky.sk

  Mgr. Emília Kružliaková: kruzliakovae@gmail.com

  Mgr. Janka Stachová: jstachova1@gmail.com

  Mgr. Barbora Emilová: emilova.zsponiky@gmail.com

  Mgr. Matúš Palovič: matus.palovic@gmail.com

  Mgr. Lucia Talánová: luciapavlovcikova@gmail.com

  Mgr. Janka Badáni: janabad178@gmail.com

  Mgr. Zuzana Tučeková: zuzka01@gmail.com

  Mgr. Michaela Kutelyová: misikutely@gmail.com

  Mgr. Stanislav Maskaľ: maskal@centrum.sk

  PhDr. Mária Palovičová: marikapalskola@gmail.com

  Mgr. Andrea Jaššáková: a.jassakova@gmail.com

  Ing. Denisa Škutová: denisa.skutova@gmail.com

  Mgr. Peter Kevický: kevicky.peter@gmail.com

  Mgr. Mária Janovčíková, ml.: maria.janovcikova@gmail.com

   

 • Vznik tejto www stránky

  Vznik tejto www stránky
  Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
  Družstevná 201, Poniky
 • +421 048 4193700

Fotogaléria