Hlavná stránka

ZÁPIS do 1.ročníka

Zápis na školský rok 2023/2024

INFORMÁCIE K ZÁPISU

a plneniu školskej dochádzky

 na školský rok 2023/2024

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu.

 

ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

sa uskutoční  v budove základnej školy  v čase:

 

13.04.2023 o 16:00 hod. 

Prosíme rodičov, aby  vopred  vyplnili 

elektronickú prihlášku, ktorá bude sprístupnená od 31.03.2023.

 

 

Prihláška do 1.ročníka (nájdete tu)*

 

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017 a deti,  ktoré v minulom šk. roku pokračovali v predprimárnom vzdelávaní. 

 

v prípade akýchkoľvek nejasností, problémov alebo otázok volajte na sekretariát školy na

  t.č.: 048/4193700, 0911505145 - Kutelyová Ingrid

 

Elektronická prihláška !!!Vyplnené prihlášky vytlačí škola v deň zápisu!!! 

Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia, musí jeden z nich na zápis priniesť povinnú prílohu k elektronickej prihláške podpísanú oboma zákonnými zástupcami - povinná príloha č.1

V prípade že:

- zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať  len jeden z nich, je dôležité vypísať a odovzdať písomné vyhlásenie - príloha č. 2Na tomto vyhlásení musia byť podpísaní obaja zákonní zástupcovia. 

V prípade že:

nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa a pre neprekonateľné prekážky neviete získať podpis(súhlas) druhého zákonného zástupcu, je dôležité vypísať a odovzdať čestné vyhlásenie - príloha č. 3. 

Pokyny a informácie

k zápisu dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

 

Pri zápise sa kladie dôraz na telesnú a psychickú vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti.

 

Ak zákonný zástupca uvažuje o tom, že jeho dieťa bude pokračovať v plení povinného predprimárneho vzdelávania (PPV) je povinný o tejto skutočnosti informovať pri zápise (uviesť do elektronickej prihlášky do poznámky. Na pokračovanie v plenení PPV je potrebné predložiť (viď dokumenty na stiahnutie):

 • písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
 • písomný súhlas všeobecnéh lekára pre deti a dorast
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu

Dokumentácia potrebná k pokračovaniu PPV (nájdete tu)

 

Uvedenú dokumentáciu je potrebné predložiť do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2023.

 

V súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

V prípade, že si zákonný zástupca dieťaťa nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, Obec uloží zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu v zmysle príslušných právnych predpisov od 30 € do 331,50 €, a to aj opakovane. ¹/

 

¹/ §37 a § 37a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákonný zástupca prihlasuje svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy v školskom obvode podľa miesta  trvalého bydliska dieťaťa (spádová škola).

Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predkladá:

–   občiansky preukaz zákonného zástupcu,

–   rodný list dieťaťa,

–   kartu poistenca dieťaťa,

–   podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

 

Neprihlásenie dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa považuje v zmysle § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu. 

Základná škola v súlade s § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje osobné údaje o dieťati t. j. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov dieťaťa.  

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť môže riaditeľ školy, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rozhodnúť o pokračovaní predprimárneho vzdelávania o jeden školský rok. Povinnou súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o pokračovaní predprimárneho vzdelávania aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Návrhu predchádza odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom zákonný zástupca v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov.

Pri zápise detí do 1. ročníka bude základná škola zisťovať, ktorý povinne voliteľný predmet (etická výchova alebo náboženská výchova) bude dieťa navštevovať od 1. ročníka.

 

V prípade, že si zákonný zástupca dieťaťa nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, Obec uloží zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu v zmysle príslušných právnych predpisov od 30 € do 331,50 €, a to aj opakovane. ¹/

 

 

 

                                           Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka školy

 

¹/ §37 a § 37a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Štefana Žáryho
  Družstevná 201, Poniky
 • +421 48 419 37 00 - sekretariát ZŠ
  +421 911 367 858 - ŠKD
  +421 911 490 052 - jedáleň

Fotogaléria