Navigácia

ZÁPIS do 1.ročníka

Zápis na školský rok 2022/2023

INFORMÁCIE K ZÁPISU

a plneniu školskej dochádzky

 na školský rok 2022/2023

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu.

 

ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

sa uskutoční  v budove základnej školy  v čase:

 

06.04.2022 od 15:00 hod. do 17:00 hod.

07.04.2022 od 15:00 hod. do 17:00 hod.

 

Prosíme rodičov, aby  vopred  vyplnili 

elektronickú prihlášku, ktorá bude sprístupnená od 22.03.2022 na stránke:

 

https://skolaponiky.edupage.org/register/

 

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a deti,  ktoré v minulom šk. roku pokračovali v predprimárnom vzdelávaní.

 

Na zápis si môžete zvoliť jednu z alternatív:

Ak ste vyplnili elektronickú prihlášku – je potrebné ju podpísať obidvomi rodičmi/zákonnými zástupcami a doniesť do školy osobne v čase zápisu (06.-07.04.2022) + rodný list dieťaťa, karta poistenca dieťaťa a občianske preukazy obidvoch rodičov na overenie údajov + 20€ zápisné,  (v prípade, že nemáte možnosť vytlačiť si prihlášku, vytlačíme Vám ju v škole).

Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou ani si vytlačiť dokumenty zo stránky školy -  vyzdvihnite si žiadosť a ostatné potrebné dokumenty v škole - termín si dohodnite na telefónnom čísle: +421 4193700. Vyplniť ich môžete priamo v škole alebo ich po vyplnení doma doručíte do školy najneskôr do ukončenia zápisu (06.04.2022 do 17 hod.).

 

Pri zápise sa kladie dôraz na telesnú a psychickú vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti.

 

Ak máte záujem požiadať o pokračovanie predprimárneho vzdelávania, na zápise treba predložiť (viď dokumenty na stiahnutie):

  • v elektronickej prihláške do poznámky uviesť, že žiadate o pokračovanie predprimárneho vzdelávania
  • odporučenie detského lekára
  • odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Uvedenú dokumentáciu je potrebné doložiť do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy,  najneskôr do 15. júna 2022.

 

Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení. 

 

 

Pokyny a informácie

k zápisu dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

 

 

V súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Zákonný zástupca prihlasuje svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy v školskom obvode podľa miesta  trvalého bydliska dieťaťa (spádová škola).

Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predkladá:

–   občiansky preukaz zákonného zástupcu,

–   rodný list dieťaťa,

–   kartu poistenca dieťaťa,

–   podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Neprihlásenie dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa považuje v zmysle § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu. 

Základná škola v súlade s § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje osobné údaje o dieťati t. j. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov dieťaťa.  

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť môže riaditeľ školy, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rozhodnúť o pokračovaní predprimárneho vzdelávania o jeden školský rok. Povinnou súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o pokračovaní predprimárneho vzdelávania aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Návrhu predchádza odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti  predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom zákonný zástupca v záujme svojho dieťaťa informovať  budúcich učiteľov.

Pri zápise detí do 1. ročníka bude základná škola zisťovať, ktorý povinne voliteľný predmet (etická výchova alebo náboženská výchova) bude dieťa navštevovať od 1. ročníka.

 

 

                                           Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
    Družstevná 201, Poniky
  • +421 048 4193700

Fotogaléria